apgrafix

.. staramy si├¬, by naszych Klientów dostrzega┬│o coziennie jak najwi├¬cej oczu. Specjalizujemy si├¬ w produkcji reklam. Realizujemy je pocz┬▒wszy od projektu, opracowania rozwi┬▒za├▒ technicznych, a┬┐ po ostateczny monta┬┐.

Dziêki w³asnemu zak³adowi produkcyjnemu szybko i w rozs±dnej cenie zrealizujemy ka¿dy, mo¿liwy do wykonania projekt.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a za jako┬Â├Ž pracy r├¬czymy przez wiele miesi├¬cy. Jeste┬Âmy elastyczni, innowacyjni, nawet niekonwencjonalni. Nasi klienci robi┬▒ na co dzie├▒ wiele ró┬┐nych rzeczy, my sprawiamy by ich dostrzegano.

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to zespo┬│u znaków, form i dzia┬│a├▒ które konsekwentnie tworz┬▒ wizerunek firmy. Jest to sposób komunikacji spo┬│ecznej pomi├¬dzy nadawc┬▒ (firm┬▒), a odbiorcami (klienci).
Zasady identyfikacji wizualnej firmy maj┬▒ na celu tworzenie pozytywnych wyobra┬┐e├▒ o danej firmie b┬▒d┬╝ jej produkcie i utrwalenie ich w opinii klientów, pracowników i na obszarze dzia┬│alno┬Âci firmy.

Identyfikacja wizualna to mi├¬dzy innymi: wzorce dotycz┬▒ce logo, kolorystyki firmy, wspó┬│istnienie logo z innymi elementami graficznymi, szablony graficzne druków

 

 

 

Symbole i kszta┬│ty

Wa┬┐nymi elementami identyfikacji wizualnej s┬▒ symbole/kszta┬│ty, jednak wa┬┐niejszy jest odbiór, czyli ca┬│okszta┬│t odbierany przez grup├¬ docelow┬▒.

W┬│a┬Âciwie zaprojektowany i umiej├¬tnie wykorzystywany system identyfikacji staje si├¬ efektywnym i ekonomicznym narz├¬dziem marketingowym.